วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดอำเภอสตึก ระหว่างวันที่  25-26 ตุลาคม  2553  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  อ.สตึกจ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 60 คน จำนวน 60 โรงเรียนและ 1 สาขา หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย

สพฐ.ตรวจติดตามการบริหารการจัดการศึกษา สพป.บร.4

5 ตุลาคม  2553  สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ต้อนรับคณะตรวจติดตามผลการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2553 โดย นางสาวไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี และคณะ โดยผอ.ธีรวุฒิ พทธการี ผอ.สพป.บร.4 รองผอ.สปพ.บร.4 ผอ.กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย